Lid worden?

 Meld u hier aan!

 Informatie over Bewoners Vereniging Kievitsdel

 •  Opgericht op 11 december 1990.
 •  De statuten van de BVK zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.  Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de doelstellingen van de vereniging en is samengesteld uit bewoners van Kievitsdel.
  Er is tevens een huishoudelijk reglement. Hierin is onder andere vastgelegd wie lid of begunstiger kan worden.
 • Als BVK-lid of huisgenoot van een lid kunt U individueel lid worden  van de tuinclub ‘Fritillaria’ en de kunstclub ‘De Blikvanger’.
 • Vier maal per jaar verschijnt de BVK Nieuwsbrief  “DE KIEVIT”.

Doelstellingen van de BVK                                                                            

 • Belangenbehartiging bij overheden en andere instanties. Op collectieve basis staan we vaak sterker dan bij individuele acties.
 • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de bewoners.
 • Het handhaven en verbeteren van de woonkwaliteit in de wijk Kievitsdel.

 De BVK is gericht op:

 • Een zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de wijk in het ledenbestand (nu is 85% lid). Uitbreiding van het huidige ledenbestand.
 • Stimulering van de saamhorigheid in de wijk door middel van: bijeenkomsten, voordrachten, excursies en uitgave van het nieuwsblad “de Kievit”.
 • Nauwe samenwerking met andere gelijkgestemde verenigingen en het Dorpsplatform Doorwerth.
 • Bevorderen en erop toezien dat onderhoud van openbare groenvoorzieningen, voetpaden en dergelijke adequaat gebeurd door de bevoegde instanties.
 • IJveren voor een natuurlijke begroeiing, die zoveel mogelijk aansluit bij het karakter van de bossen en toereikend preventief onderhoud.
 • Het voorkomen van een toename van de verkeersdichtheid in Kievitsdel en het stimuleren van de verkeersveiligheid.
 • Zo nodig actie ondernemen bij wijziging van bestemmingsplannen, bouwvergunningen, aanpassing van infrastructuur of bij bomenkap.
 • Het inschakelen van de lokale pers en andere media, indien zulks in het belang van de vereniging en haar leden is.

 Referenties

 Enkele zaken waarbij de BVK structureel betrokken is:

 • Zorg voor de Cardanusbossen;
 • Verkeersveiligheid op doorgaande wegen en in de wijk;
 • Overleg met de in de wijk gevestigde horeca-ondernemingen;
 • Onderhoud van wegen, voet- en fietspaden, openbare verlichting;
 • Gebruik van sportfaciliteiten in Golden Tulip Parkhotel Doorwerth;
 • Beveiliging en preventie in samenwerking met de politie en het buurtpreventie-team;
 • Excursies, voordrachten, wandelingen en fietstochten in de omgeving;
 • File Utrechtseweg Oosterbeek;
 • Ontsluiting vanaf de N225 (Utrechtseweg) voor steenfabriek en kasteel;
 • Discussie over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Contributie

Contributie  per jaar voor leden:                      € 17,-
Contributie per jaar voor begunstigers:         € 20,-
Entreegeld (éénmalig):                                     €   5,-
Lid vanaf 1 juli:                               entreegeld + 50% van de jaarcontributie.
Lid vanaf 1 oktober:                      uitsluitend entreegeld.

Per perceel/woning is één lidmaatschap mogelijk. Voor huisgenoten van leden is geen contributie of entreegeld verschuldigd. 

Comments are closed.