Bestemmingsplan Boersberg 2

Ter informatie

Bestemmingsplan Boersberg

Beste medebewoner van Kievitsdel,

ter informatie sturen wij u het onderstaande bericht van de gemeente door. Het betreft een nieuwe bestemming voor Boersberg 2.

De gemeente wil de bewonersvereniging graag bijpraten over de stand van zaken rond de locatie Boersberg 2. De ODRA heeft namens de gemeente een ontwerpbestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’ voorbereid.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op Boersberg 2 en het daaraan aansluitende agrarische perceel. Het plan heeft als doel om ter plaatse van Boersberg 2 een fauna opvangcentrum met een centrale voor de dierenambulance te realiseren. De doelstelling van de fauna opvang is het opvangen, verzorgen en rehabiliteren van hulpbehoevende inheemse fauna.

Daarnaast is educatie met betrekking tot dier, natuur en duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het werk van de fauna opvang, net als de activiteiten op het terrein van onderzoek. In het nieuwe centrum worden twee diensten gevestigd: een vogel- en wildopvang en een centrale voor de dierenambulance. Het perceel krijgt een maatschappelijke bestemming maar dan uitsluitend bedoeld voor de fauna opvang en de dierenambulance.

Met dit initiatief verandert de functie van het terrein (erf) met opstallen dat nu een museum-bestemming heeft. De huidige museum-bestemming is groter dan straks de maatschappelijke bestemming zal zijn. Het resterende deel wat nu nog een museumbestemming heeft krijgt een agrarische bestemming, conform het huidige gebruik. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een duurzaam en ecologisch nieuw gebouw met buitenopvang. De bestemming van de omliggende agrarische gronden rondom het erf verandert niet. Het behoudt haar agrarische bestemming.

Het plangebied wordt ten noorden van Boersberg 2 globaal begrensd door de bosstrook tussen Boersberg 2 en de W.A. Scholtenlaan. In het oosten door de daar gelegen bosgebied. In het zuiden door de aansluitende agrarische percelen (kadastraal bekend als Doorwerth, sectie C, nummer 3467) en in het westen door de weg de Boersberg. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Doorwerth sectie C, nummers 3465 en 3466.

Op 29 maart verschijnt er een kennisgeving op de gemeentepagina in De Rijn en Veluwe omtrent dit ontwerpbestemmingsplan. Het plan ligt vanaf volgende week woensdag 4 april 2018 ter inzage. Vanaf die dag is het plan ook digitaal te vinden op de landelijke website via: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0274.bp0191bg-on01 .

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet,

Het BVK bestuur.

Dit bericht is geplaatst in Belangenbehartiging. Bookmark de permalink.